DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2021

KVARTAL 1 (JANUARI – MARS) 2021
§  Omsättningen uppgick till 12,7 (12,6) MSEK, en ökning med 0,1 MSEK
§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (1,4) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på    15,3 (11,1) procent
§  Resultat före skatt uppgick till 2,0 (1,4) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 1,6 (1,1) MSEK
§  Vinst per aktie uppgick till 0,22 (0,15) kr
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1
§  Diadrom får order från Scania på expertkonsultation för ny generation av kommunikationsramverk (se pressmeddelande 15 januari 2021)
§  Diadrom Software ansluter sig till Kvasers TA-nätverk (se pressmeddelande 22 januari 2021)
§  Diadrom får en order från en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel (se pressmeddelande 27 januari 2021)
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
§  Diadrom förutser högre resultat för första kvartalet 2021 (se pressmeddelande 7 april 2021)

VD-KOMMENTARER
Vi har inlett det nya året med ett positivt momentum. Det första kvartalet 2021 kännetecknades av en god efterfrågan på Diadroms lösningar, hög aktivitet och hög beläggning.

På fordonsmarknaden och i delar av industrin återkom efterfrågan från slutkunderna i snabb takt under slutet av 2020, vilket även fortsatte under det första kvartalet 2021.

Den ökade marknadsaktiviteten omfattar efterfrågan inom alla delar av Diadroms verksamhet – konsulttjänster, projekt och produkter. Som ett tecken på detta inledde vi det nya året med en order från Scania på expertkonsultation för en ny generation av kommunikationsramverk, samt med en order från en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Även denna order rörde expertkonsultation för vidareutveckling av produktionsnära system.

Till den cykliska återhämtningen kan vi sedan lägga den långsiktiga trenden mot ökad digitalisering och elektrifiering av kapitalvaror, så som fordon. Våra kunder inom fordonsindustrin har flera ambitiösa projekt som sträcker sig över flera år, bland annat för att elektrifiera drivlinan, höja graden av aktiv förarassistans och säkerhet, samt för att utveckla nya online-tjänster kring sina produkter.

Många av de här projekten var tidigare pausade men ser nu ut att starta upp igen under 2021 eller 2022. Det gäller inte minst för fordonsindustrin, som står inför stora regulatoriska utmaningar med ökade krav på miljöskydd och säkerhet.
Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom Diagnostik av autotech är vi mycket konkurrenskraftiga och kan dessutom bygga vidare på vår produktportfölj nära våra kunder.

Som ett led i att ständigt förbättra och komplettera vårt produkterbjudande för att möta våra kunders behov, tecknade Diadrom i början av året ett avtal med Kvaser där vi anslöt oss till Kvasers Technical Associate (TA) nätverk. Som TA kommer Diadrom implementera stöd för Kvasers hårdvarugränssnitt i testautomationsverktyget Diadrom Dolphin. Det kommer att hjälpa våra kunder att ansluta alla Kvasers hårdvarugränssnitt till Diadrom Dolphin.

I Diadroms bokslutskommuniké för 2020 nämnde vi i utsikterna för 2021 om möjligheten att åter växa och förstärka vår marknadsposition. Den bilden har förstärkts under första kvartalet.

Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under det andra kvartalet som föregående år präglades av stora anpassningar av organisationen kopplat till Covid-19 pandemin.

REDOVISNINGSPRINCIPER                                                     
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  ÅRSSTÄMMA 2021                                                            30 JUNI 2021
§  DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2021                            27 AUGUSTI 2021
§  DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2021                29 OKTOBER 2021
 
Observera att tidigare kommunicerat datum för årsstämman 2021 har senarelagts. Nytt datum för den planerade årsstämman är onsdagen den 30 juni 2021. Separat kallelse till årsstämman kommer att skickas senast 4 veckor innan årsstämman, det vill säga onsdagen den 2 juni 2021.
 
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
  
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil 
 
 Göteborg den 14 maj 2021
  
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00