DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2022

KVARTAL 1 (JANUARI – MARS) 2022
§  Omsättningen uppgick till 18,3 (12,7) MSEK, en ökning med 5,6 MSEK
§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,0 (2,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 27,3 (15,3) procent
§  Resultat före skatt uppgick till 5,0 (2,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 4,0 (1,6) MSEK
§  Vinst per aktie uppgick till 0,55 (0,22) kr
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1
§  Diadrom får en order med ett värde på upp till 16,5 miljoner kronor inklusive tilläggsoptioner (se pressmeddelande 17 januari 2022)
§  Diadrom får en ny licensaffär på produkten Diadrom Autotech Bootloader från Nippon Seiki (se pressmeddelande 28 januari 2022)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera under kvartal 2

VD-KOMMENTARER
 
Vi har inlett det nya året med ett bibehållet positivt momentum med en fortsatt personaltillväxt efter den höga personaltillväxten under andra halvåret 2021. Det första kvartalet 2022 kännetecknades av en god efterfrågan på Diadroms lösningar, hög aktivitet och hög beläggning.

Den höga marknadsaktiviteten omfattar efterfrågan inom alla delar av Diadroms verksamhet –konsult-, projekt- och produktrelaterade tjänster. Som ett tecken på detta inledde vi det nya året med en order på ett arbetspaket från en av världens ledande leverantörer av hållbara transport- och infrastrukturlösningar, med ett totalt ordervärde inklusive tilläggsoptioner på 16,5 miljoner kronor. Vi inledde även året med en order på Diadrom Autotech Bootloader (DAB) från Nippon Seiki avseende en licens för att återanvända en tidigare implementation av DAB för en ny fordonstillverkare.

Sammantaget resulterade den höga aktiviteten i att rörelseresultatet för kvartal 1 uppgick till 5,0 MSEK, jämfört med resultatet på 2,0 MSEK för motsvarande period 2021. Detta är det högsta resultatet i bolagets historia för det första kvartalet.

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har utvecklats på ett mycket otäckt vis och som också ser ut att få återverkningar på den globala ekonomin och därmed addera osäkerhet till fordonsindustrin, som redan pressas av störningar i leveranskedjorna. Men trots den bistra utvecklingen i omvärlden känner jag ändå stor optimism för det kommande året.

Vi ser fortsatt stark framtidstro och investeringsvilja hos våra kunder med tunga investeringar i nya teknologier för elektrifiering, mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans. Dessutom ser vi en allt bredare digitalisering av tjänster och mer uppkopplade produkter. Allt för att möta den transformation som sker inom fordons- och transportindustrin mot hållbara, säkra och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom Diagnostik av autotech är vi mycket konkurrenskraftiga och kan dessutom bygga vidare på vår produktportfölj nära våra kunder. Det gör mig övertygad om att Diadrom kommer att fortsätta stärka sin marknadsposition och fortsätta växa under 2022.

ÅRSSTÄMMA
Den 24 mars 2022 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämman. För mer information se kommuniké årsstämma (pressmeddelande 24 mars 2022). 
 
MEDARBETARE
Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 55 vilket är 2 personer fler jämfört med föregående kvartalsslut och 17 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.
  
REDOVISNINGSPRINCIPER                                                    
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2022                                    26 AUGUSTI 2022
§  DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2022                       21 OKTOBER 2022
  
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.
 
Rapporten kommer efter offentliggörandet att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: www.diadrom.se.
  
Göteborg den 26 april 2022
  
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00