DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2023

KVARTAL 1 (JANUARI – MARS) 2023
§  Nettoomsättningen ökade med 20,0 % till 21,9 (18,3) MSEK
§  Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 18,2 % och uppgick till 4,1 (5,0) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 18,7 (27,3) %
§  Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 18,0 % och uppgick till 4,1 (5,0) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 18,7 (27,3) %
§  Resultat efter skatt minskade med 18,0 % och uppgick till 3,3 (4,0) MSEK
§  Vinst per aktie uppgick till 0,45 (0,55) kr
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1
Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera under kvartal 1.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.
 
VD-KOMMENTARER
 
Det första kvartalet inleddes med ett bibehållet positivt momentum, med fortsatt god tillväxt. De senaste årens tillväxt har inneburit att vi välkomnat många nya medarbetare och att vi därför har vuxit ur våra tidigare lokaler. I mars månad flyttade vi därför in i helt nya, större lokaler belägna på Första Långgatan 17.
 
Det är fortsatt hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde, trots rådande osäkra konjunkturläge. Vi har dock en väl fungerande rekryteringsprocess, som resulterat i att vi har välkomnat flera nya medarbetare och växt från 64 anställda vid årets ingång till 68 anställda, vid kvartalets slut. Det är 13 fler anställda än motsvarande period 2022.
 
Sammantaget resulterade den höga aktiviteten i god tillväxt och att rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 4,1 MSEK. Även om resultatet är lägre jämfört med rekordresultatet på 5,0 MSEK för motsvarande period 2022, är det ett mycket bra resultat som vi är stolta över att kunna leverera. Omsättningen under det första kvartalet 2023 är den högsta i bolagets historia för ett kvartal.
 
Året inleddes med en god efterfrågan på Diadroms lösningar. Men den avvaktande efterfrågan hos våra kunder med längre beslutsprocesser, som vi började se under det fjärde kvartalet 2022, har fortsatt in i början av 2023. Det råder fortsatt ett osäkert omvärldsläge och vi följer konjunkturutvecklingen noga.
 
Trots osäkerheten ser vi ändå ett fortsatt behov av våra tjänster hos våra kunder, vilket gör att jag ändå känner en optimism och goda möjligheter till fortsatt tillväxt under resten av året. Våra kunder är mitt inne i transformationen som sker inom fordons- och transportindustrin mot hållbara, säkra och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Det handlar om tunga investeringar i nya teknologier för elektrifiering, mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans. Dessutom ser vi en allt bredare digitalisering av tjänster och uppkopplade fordon.
 
Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom Diagnostik av autotech är vi starkt exponerade mot denna utveckling, där vi är mycket konkurrenskraftiga och åtnjuter ett starkt förtroende hos våra kunder. Vi ser flera ankommande möjligheter inom konsult- och produktaffären där vi kan bygga vidare på vår produktportfölj nära våra kunder. Vi räknar därför med att kunna växa och förstärka vår marknadsposition under 2023.

ÅRSSTÄMMA
Den 30 mars 2023 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämman. För mer information se kommuniké årsstämma (pressmeddelande 30 mars 2023).
  
MEDARBETARE
Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 68 vilket är 4 personer fler jämfört med föregående kvartalsslut och 13 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.
  
REDOVISNINGSPRINCIPER                                                     
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2023                                                           25 AUGUSTI 2023
§  DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2023                                               27 OKTOBER 2023
  
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00