DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2024

KVARTAL 1 (JANUARI – MARS) 2024

  • Nettoomsättningen minskade med 19,1 % till 17,7 (21,9) MSEK
  • Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -0,5 (4,1) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på -2,7 (18,7) %
  • Rörelseresultatet före skatt (EBT) uppgick till -0,4 (4,1) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på -2,1 (18,7) %
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (3,3) MSEK
  • Vinst per aktie uppgick till -0,04 (0,45) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Diadrom förutser lägre resultat för första kvartalet 2024 (se pressmeddelande 11 april 2024)

INFORMATION OM DET KOMMANDE KVARTALET

Det svagare marknadsläget med avvaktande efterfrågan hos våra kunder ser ut att fortsätta under det
andra kvartalet. Detta kan komma att leda till negativ påverkan på beläggningsgrad och lönsamhet vilket kommer att ge ett lägre resultat jämfört med samma period föregående år.

VD HAR ORDET

Våra största kunder inom fordonsindustrin fortsätter att leverera goda resultat under det första kvartalet, även om de ser en normalisering med minskad efterfrågan mot tidigare höga nivåer. Detta visar att den svenska fordonsindustrin fortsätter att vara stark trots ökad konkurrens och minskad efterfrågan. Minskad efterfrågan hos våra kunder leder därmed till en minskad efterfrågan för våra tjänster och produkter, samt ett hårt kostnadsfokus genom hela värdekedjan vilket leder till hård konkurrens och prispress även i vår affär.

Det svagare marknadsläget hade en negativ påverkan på nettoomsättning, beläggningsgrad och lönsamhet. Nettoomsättningen minskade med 19 % för det första kvartalet jämfört med föregående år. Det beror på att vi haft ett färre antal debiterande konsulter, samt att intäkter genererade av vår produktaffär varit lägre. Dessutom belastades kvartalet av extraordinära omstruktureringskostnader kopplat till förändringar i organisationen. Totalt ledde detta till ett negativt resultat (EBT) om -0,4 MSEK.

Under det första kvartalet inledde vi en produktsatsning under varumärket Diadrom Software. Viktor Eliasson som leder satsningen, har en mycket gedigen erfarenhet inom området. Under första kvartalet har det varit stort fokus på olika typer av marknadsaktiviteter, så som mässor, webcasts och kundbesök. Vi ser goda möjligheter att bygga upp en stabil och lönsam internationell produktaffär långsiktigt, men det kommer ta tid och satsningen har inte har bidragit med ett positivt resultat under det första kvartalet

Marknadsläget för tjänsteaffären är fortsatt tuff med minskad efterfrågan, högre konkurrens och prispress. Vi fortsätter arbetet med att omstrukturera och utveckla vår organisation mot att bli mer försäljningsinriktad och effektiv samtidigt som vi ser över våra kostnader. Vi siktar på att effektivisera vår försäljning mot befintliga kunder inom fordonsindustrin, samtidigt som vi ska öka vår förmåga att kunna utöka vår försäljning till nya marknader. Strategin är helt enkelt att utnyttja vårt djupa kunnande och långvariga erfarenhet från fordonsindustrin inom andra sektorer. Fordonsindustrin har länge varit ledande i användandet av avancerad mjukvara för att uppnå konkurrensfördelar. Det är en trend vi nu även ser inom andra sektorer som arbetar med mjukvarustyrda kapitalprodukter.

Rekrytering av erfarna ingenjörer med rätt kompetens är, och kommer att fortsätta vara, ett prioriterat område för att säkerställa att vi kan möta våra kunders högt ställda krav.

Vi fortsätter även med arbetet att bygga upp vårt nätverk av oberoende experter i Diadroms Partnernätverk. Detta ger oss större möjligheter att utöka vårt leveranserbjudande och förmåga att leverera projekt med fler specialistkompetenser.

Vår bedömning är att det svagare och mer osäkra marknadsläget består under det andra kvartalet 2024. Det kommer att påverka våra förutsättningar att leverera vinst och tillväxt i nivå med föregående år. Osäkerheten på marknaden gör att vi följer utvecklingen noga. Jag förväntar mig dock, likt många andra branschkollegor, en gradvis starkare efterfrågan under andra halvan av 2024.

Fordonsindustrin är mitt inne i en stor omställning mot hållbara, säkra och konkurrenskraftiga transportlösningar med ett större fokus på kringtjänster. Våra kunder gör därför stora investeringar inom bl.a. elektrifiering, uppkopplade fordon och avancerade lösningar för säkerhet och förarassistans. Detta realiseras i nya fordonsplattformar med helelektrisk eller hybridelektrisk drivlina och kraftfulla onboard-datorer, som i sin tur skapar nya möjligheter för att utnyttja tillämpad AI.

ÅRSSTÄMMA

Den 26 mars 2024 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämman. För mer information se kommuniké årsstämma (pressmeddelande 26 mars 2024).

MEDARBETARE

Antalet anställda har vid periodens utgång uppgått till 53 vilket är 5 personer färre jämfört med föregående kvartalsslut och 15 personer färre jämfört med motsvarande period föregående år.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

  • DELÅRSRAPPORT Q2 2024 – 29 AUGUSTI 2024
  • DELÅRSRAPPORT Q3 2024 – 29 OKTOBER 2024

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
För fullständig rapport se bifogad pdf-fil. 
 
Göteborg den 30 april 2024
  
Styrelsen för Diadrom Holding AB (Publ)
Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00