DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2020

 

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2020
·        Omsättningen uppgick till 7,7 (12,9) Mkr en minskning med 5,2 Mkr eller 40,3 procent
·        Rörelseresultatet (EBIT) minskning med 2,3 Mkr till 0,0 (2,3) Mkr
·        Rörelsemarginalen uppgick till -0,3 (18,2) procent
·        Resultat före skatt uppgick till 0,0 (2,3) Mkr
·        Resultat efter skatt uppgick till 0,0 (1,8) Mkr
·        Vinst per aktie för kvartal 3 uppgick till 0,00 (0,25) kr
·        Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 39 vilket är 5 personer mindre jämfört med det senaste kvartalsslut och 21 personer mindre jämfört med motsvarande period föregående år
 
KVARTAL 1 – 3 (JANUARI – SEPTEMBER) 2020
·        Omsättningen uppgick till 27,9 (45,1) Mkr en minskning med 17,2 Mkr eller 38,1 procent
·        Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 6,9 Mkr till 0,0 (6,9) Mkr
·        Rörelsemarginalen uppgick till 0,1 (15,2) procent
·        Resultat före skatt uppgick till 0,0 (6,9) Mkr
·        Resultat efter skatt uppgick till 0,0 (5,4) Mkr
·        Vinst per aktie för kvartal 1–3 uppgick till 0,00 (0,74) kr
·        Årsstämma genomfördes den 23 mars 2020 där årsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag om att ingen utdelning skall lämnas för 2019. Styrelsens tidigare förslag om 0,80 kr per aktie i utdelning återtogs därmed.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3
·        Diadroms VD, Carl Johan Andersson förvärvar 70 000 aktier i Diadrom och delar av ledningsgruppen förvärvar ytterligare 25 000 aktier av de fyra säljande storägarna (se pressmeddelande 9 september 2020).
·        Diadrom förutse ett lägre rörelseresultat för tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019 (se pressmeddelande 25 september 2020). 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
·        Diadrom fortsätter följa händelseutvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera påverkan som orsakas av COVID -19.

VD-KOMMENTAR:
 
Den globala avmattningen inom fordonsindustrin i spåren av COVID-19-pandemin fortgick in i kvartal 3 med en fortsatt låg efterfrågan på konsulttjänster hos bolagets huvudkunder. Även efterfrågan på nya produktrelaterade projekt och licensaffärer var fortsatt avvaktande även om bolaget haft flera pågående produktkopplade projekt in-house under kvartalet. Som en konsekvens minskade nettoomsättningen under kvartalet med 5,2 Mkr. 
 
Som en följd av den låga efterfrågan tvingades bolaget under våren anpassa verksamheten genom implementering av korttidsarbete och minskning av personal. Dessa åtgärder minskade bolagets kostnader och risk.
 
Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 0,0 Mkr (2,3 Mkr). Det tredje kvartalet 2019 var dock ett ovanligt bra kvartal jämfört med tidigare år.
 
Under det tredje kvartalet levererade vi, mot bakgrund av den snabba inbromsningen och de stora omställningar vi gjort under kvartal två och tre, över våra egna förväntningar. Att åstadkomma detta har krävt stora insatser och starkt engagemang av medarbetare och ledning.
 
Diadroms finansiella ställning är fortsatt mycket stark med en kassa på 15,9 Mkr. De åtgärder som tagits under de tre första kvartalen har gett bolaget mycket goda förutsättningar att anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen och samtidigt öka satsningen på de egna produkterna.
 
Marknaden och den framtida konjunkturutvecklingen bedöms dock fortsatt som osäker, med ökad konkurrens i och med försiktigare kunder och med en svårare arbetssituation på grund av de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av COVID-19. En ökad spridning av COVID-19 kan leda till nya extraordinära samhällsåtgärder som i sin tur kan leda till sämre förutsättningar för bolagets kunder. Bolaget förutser därför en fortsatt något avvaktande efterfrågan under det fjärde kvartalet 2020 och resultatet för dessa kvartal förväntas bli lägre jämfört med motsvarande period 2019.
 
Företaget ser dock en ökad framtidstro hos våra kunder vilket speglas i en försiktigt ökad efterfrågan av företagets tjänster, även om de bibehåller en hård kostnadskontroll. Flera av företagets produkter har också fått fortsatt uppmärksamhet av flera befintliga och potentiella kunder, vilket har god möjlighet att leda till nya produktkopplade affärer.
 
På längre sikt bedömer ledningen att förutsättningarna är goda. Fordonsindustrin står inför stora utmaningar med ökade krav på miljöskydd, elektrifiering, mobilitetstjänster, utveckling av nya fordonsplattformar och allt mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans (ADAS). Det är därför ledningens fortsatta övertygelse att Diadroms fokusområde, som är diagnostik av Autotech (on/off -board mjukvara, diagnostik och verifiering), med vår nischkompetens och fokuserade produkterbjudande inom Autotech är mycket aktuellt och eftertraktat.

ÅRSSTÄMMA
Den 23 mars 2020 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2020-03-23).
 
REDOVISNINGSPRINCIPER                                                    
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
12 mars 2021        Bokslutskommuniké 2020
15 april 2021         Årsstämma
14 maj 2021           Delårsrapport Q1 2021
 
 
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil 
 
Göteborg den 23 oktober 2020
 
 
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00