DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2021

 KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2021
 
·        Omsättningen uppgick till 10,7 (7,7) MSEK, en ökning med 3,0 MSEK
·        Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,5 (0,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 14,2 (-0,3) procent
·        Resultat före skatt uppgick till 1,5 (0,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 1,2 (0,0) MSEK
·        Vinst per aktie för kvartal 3 uppgick till 0,17 (0,00) kr
 
KVARTAL 1 – 3 (JANUARI – SEPTEMBER) 2021
 
·        Omsättningen uppgick till 36,1 (27,9) MSEK, en ökning med 8,2 MSEK
·        Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,9 (0,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 13,7 (0,01) procent
·        Resultat före skatt uppgick till 5,0 (0,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 4,0 (0,0) MSEK
·        Vinst per aktie för kvartal 1 – 3 uppgick till 0,54 (0,00) kr
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3
 
·        Diadrom får en order på produkten Diadrom Autotech Bootloader från BCS Automotive Interface Solutions (se pressmeddelande 31 augusti 2021)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 
·        Diadrom förutser högre resultat för tredje kvartalet 2021 (se pressmeddelande 7 oktober 2021)

VD-KOMMENTARER
 
Den höga aktiviteten under första halvåret fortgick in i kvartal 3. Kvartalet har fortsatt kännetecknats av stark efterfrågan på Diadroms lösningar. Det resulterade i en gynnsam kombination av lönsammare projekt än förväntat och hög beläggning, trots att kvartalet inkluderar majoriteten av sommarens semesterperiod. Under kvartal 3 signerades ett flertal nya konsultuppdrag och Diadrom fick även en order från BCS Automotive Interface Solutions för ett utvecklingsprojekt och licens på bolagets produkt Diadrom Autotech Bootloader (DAB).
 
Sammantaget resulterade den höga aktiviteten i att rörelseresultatet för kvartal 3 uppgick till 1,5 MSEK, jämfört med resultatet på 0,0 MSEK för motsvarande period 2020, då bolaget var drabbat av stora konsultneddragningar hos kund. Detta pga. den pågående COVID-19 pandemin som då resulterat i en global avmattning inom fordonsindustrin (se pressmeddelande 6 juli 2020).
 
Det är fortsatt hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde i rådande konjunkturläge, men de investeringar och hårda arbete som lagts i rekryteringsprocessen har gett resultat och vi har välkomnat ett flertal nya kollegor efter sommaren vilket är mycket glädjande. 
 
Vi ser en fortsatt god framtidstro hos våra kunder som fortsätter att investera tungt i nya teknologier för elektrifiering, mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans, samt ökad digitalisering av tjänster och uppkopplade produkter. Allt för att möta den transformation som sker inom fordonsindustrin mot hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Den här situationen gör att vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under resten av 2021 och fortsatt in i nästa år.  Vi ser fortsatt flera intressanta möjligheter i både konsult- och produktaffären, både lokalt och internationellt tack vare vår nischkompetens inom diagnostik av Autotech. Vi räknar mot den här bakgrunden med att kunna fortsätta att växa och förstärka vår marknadsposition.

MEDARBETARE
Antalet anställda har vid periodens utgång uppgått till 46 vilket är 8 personer fler än vid föregående kvartalsslut och 7 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.
 
 
ÅRSSTÄMMA
Den 30 juni 2021 genomfördes Diadrom Holding AB:s (publ) årsstämma där en utdelning om 1,40 kr per aktie, totalt 10 194 296 beslutades. Utdelningen genomfördes genom Euroclear:s försorg den 7 juli 2021.
 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER                      
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021                                         24 FEBRUARI 2022
§  ÅRSSTÄMMA                                                                                  24 MARS 2022
§  DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022                26 APRIL 2022
 

CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.
 
Rapporten kommer efter offentliggörandet att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: www.diadrom.se.

Göteborg den 29 oktober 2021
 
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00