DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2022

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2022 
·         Omsättningen uppgick till 14,9 (10,7) MSEK, en ökning med 4,2 MSEK
·         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (1,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 10,5 (14,2) procent
·         Resultat före skatt uppgick till 1,6 (1,5) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 1,3 (1,2) MSEK
·         Vinst per aktie för kvartal 3 uppgick till 0,18 (0,17) kr
 
KVARTAL 1 – 3 (JANUARI – SEPTEMBER) 2022 
·         Omsättningen uppgick till 50,6 (36,1) MSEK, en ökning med 14,5 MSEK
·         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,2 (4,9) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 18,1 (13,7) procent
·         Resultat före skatt uppgick till 9,2 (5,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 7,3 (4,0) MSEK
·         Vinst per aktie för kvartal 1 – 3 uppgick till 1,00 (0,54) kr
  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 
Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera under perioden
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
·         Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB har tecknat ett ramavtal för att leverera tjänster inom mjukvaruutveckling till HaleyTek. (se pressmeddelande 4 oktober 2022)

VD-KOMMENTARER
Den höga aktiviteten under första halvåret fortgick in i kvartal 3. Kvartalet har fortsatt kännetecknats av stark efterfrågan på Diadroms lösningar. Det resulterade i en gynnsam kombination av lönsamma projekt och god beläggning, trots att kvartalet inkluderar majoriteten av sommarens semesterperiod. Under kvartal 3 välkomnade vi flera nya medarbetare, samtidigt som ett flertal nya konsultuppdrag signerades.

Sammantaget resulterade den höga aktiviteten i att rörelseresultatet för kvartal 3 uppgick till 1,6 MSEK, jämfört med resultatet på 1,5 MSEK för motsvarande period 2021.

Det är fortsatt hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde, trots rådande osäkra konjunkturläge. Vi har dock en väl fungerande rekryteringsprocess som resulterat i att vi vid periodens utgång var 63 anställda vilket är 17 fler än föregående period 2021.

Det är ett osäkert geopolitiskt och makroekonomiskt omvärldsläge med många störningar i leveranskedjor och hög inflation. Det går att ana en tidig tendens till avmattning i efterfrågan på våra tjänster hos några av våra kunder inom ett antal specifika områden. Trots detta ser vi fortfarande en stark framtidstro hos kunderna med fortsatt hög investeringsvilja. Det handlar framför allt om tunga investeringar i nya teknologier för elektrifiering, mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans. Dessutom ser vi en allt bredare digitalisering av tjänster och mer uppkopplade produkter. Allt för att möta den transformation som sker inom fordons- och transportindustrin mot hållbara, säkra och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Vi fortsätter att noggrant följa vad som händer i omvärlden och hos våra kunder, för att på så vis tidigt fånga upp signaler för att snabbt anpassa vår verksamhet och leverans till kundernas behov.

Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom Diagnostik av Autotech befinner sig Diadrom mitt i en omfattande förändringsprocess där alltmer i och runt ett fordon digitaliseras. Vår position är därför mycket konkurrenskraftig och vi kommer kunna fortsätta att bygga vidare på vår produktportfölj i nära samarbete med våra kunder. Jag räknar därför med att Diadrom kommer att fortsätta stärka sin marknadsposition och tillväxt under resten av 2022.

MEDARBETARE
Antalet anställda har vid periodens utgång uppgått till 63 vilket är samma antal personer som vid föregående kvartalsslut och 17 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER                        
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
  
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
§  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022                                                           28 FEBRUARI 2023
§  DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022                                      26 APRIL 2022
 
 
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil. 

Rapporten kommer efter offentliggörandet att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: www.diadrom.se.
 
Göteborg den 21 oktober 2022
 
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00