DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2023
 ·         Nettoomsättningen ökade med 14,4 % till 16,9 (14,8) MSEK
·         Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 7,4 % och uppgick till 1,5 (1,6) MSEK, vilket gav en EBIT- marginal på 8,5 (10,5) %
·         Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 5,9 % och uppgick till 1,5 (1,6) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 8,9 (10,8) %
·         Resultat efter skatt minskade med 6,0 % och uppgick till 1,2 (1,3) MSEK
·         Vinst per aktie uppgick till 0,16 (0,18) kr
 
KVARTAL 1 – 3 (JANUARI – SEPTEMBER) 2023 
·        Nettoomsättningen ökade med 20,0 % till 60,6 (50,5) MSEK
·        Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 13,7 % och uppgick till 7,9 (9,2) MSEK, vilket gav en EBIT- marginal på 13,0 (18,1) %
·        Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 11,8 % och uppgick till 8,1 (9,2) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 13,4 (18,2) %
·        Resultat efter skatt minskade med 11,8 % och uppgick till 6,5 (7,3) MSEK
·        Vinst per aktie för kvartal 1 – 3 uppgick till 0,89 (1,00) kr
  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3
·        Diadroms styrelseordförande lämnar sitt uppdrag (se pressmeddelande 23 augusti 2023)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera under perioden

INFORMATION OM KOMMANDE KVARTAL
Det svagare marknadsläget med avvaktande efterfrågan hos våra kunder ser ut att fortsätta under det fjärde kvartalet. Detta kan komma att leda till negativ påverkan på beläggningsgrad och lönsamhet vilket kommer att ge ett lägre resultat jämfört med samma period föregående år.

VD-KOMMENTARER
Våra största kunder inom fordonsindustrin fortsätter att leverera goda resultat även under det tredje kvartalet. Detta visar att den svenska fordonsindustrin fortsätter att vara stark trots ökad konkurrens och minskad efterfrågan. Minskad efterfrågan hos våra kunder leder dock till minskad efterfrågan för våra tjänster och produkter. Det tuffare marknadsklimatet som vi rapporterade om efter det andra kvartalet har fortsatt även under det tredje. En svalare marknad samt sedvanlig lägre marknadsaktivitet under sommarmånaderna, har haft en negativ påverkan på vår beläggningsgrad under det tredje kvartalet.
 
Trots en svagare marknad ökade nettoomsättningen med drygt 14% för det tredje kvartalet jämfört med föregående år. Det beror på att vi haft ett större antal medarbetare, samt att vi engagerat fler underkonsulter via Diadrom Partner Network.
 
Rörelseresultatet blev i linje med samma period föregående år, medan rörelsemarginalen före skatt (EBT) sjönk till 8,9%. Den lägre rörelsemarginalen beror på en lägre beläggningsgrad i konsultaffären till följd av längre säljcykler, samt att vi har välkomnat flera nya medarbetare. Rörelsemarginalen påverkades även negativt av den allt större underkonsultsaffären, där marginalen är lägre. Underkonsultsaffären bidrar dock positivt till vår omsättning och ger en större möjlighet att leverera projekt till våra kunder.
 
Marknadsläget är fortsatt osäkert och vi följer konjunkturutvecklingen noga. Fordonsindustrin är mitt inne i en stor omställning mot hållbara, säkra och konkurrenskraftiga transportlösningar med ett större fokus på tjänster. Våra kunder gör därför stora investeringar inom bl.a.  elektrifiering, uppkopplade fordon och avancerade lösningar för säkerhet och förarassistans. Behovet av Diadroms konsulttjänster och produkter inom diagnostik av Autotech, är därför fortsatt stort. Dock råder det ett hårt kostnadsfokus genom hela värdekedjan, vilket leder till längre säljcykler och prispress. Även om osäkerheten på marknaden naturligtvis är negativ ser vi goda möjligheter att stärka vår marknadsposition. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kunder, samarbetspartners och fantastiska kollegor för ett gott samarbete och bidrag till Diadroms fortsatta utveckling.

MEDARBETARE
Antalet anställda har vid periodens utgång uppgått till 66 vilket är 3 personer färre jämfört med föregående kvartalsslut och 3 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER                                                                       
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
  
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
·        BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023                             27 FEBRUARI 2024
·        DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2024        30 APRIL 2024
 
 
CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
  
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 För fullständig rapport se bifogad pdf-fil. 
 
Göteborg den 27 oktober 2023
  
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00