DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser högre resultat för fjärde kvartalet 2021

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), är ett ledande mjukvaruföretag inom diagnostik av Autotech.
Bolaget gör bedömningen att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2021 kommer att uppgå till mellan 4,0 – 4,3 MSEK, jämfört med resultatet på 2,0 MSEK motsvarande period 2020.

Det högre resultatet förklaras av hög personaltillväxt under hösten och en fortsatt stark efterfrågan från våra kunder. Detta har lett till en gynnsam kombination av högre beläggning kombinerat med fler och lönsammare projekt än förväntat för det fjärde kvartalet.

Då bedömningen är att resultatet ökar med 100-115% jämfört med motsvarande period 2020, samt att resultatet är väsentligt högre än tidigare kvartal under året och dessutom det högsta resultatet för det fjärde kvartalet i bolagets historia, ser bolaget att det är rimligt att gå ut med denna omvända vinstvarning.

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms bokslutskommuniké för 2021. Bokslutskommunikén kommer enligt plan att publiceras den 24 februari 2022.

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Göteborg den 14 januari 2022

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676–4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00