Diadrom Holding AB (PUBL) förutser lägre resultat för fjärde kvartalet 2023

Diadrom Holding AB (publ), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer redovisa ett lägre resultat för det fjärde kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period 2022.

Ledningen bedömer att rörelseresultatet före skatt (EBT) för det fjärde kvartalet 2023 kommer att uppgå till mellan 0,60-0,95 MSEK, jämfört med 3,53 MSEK motsvarande period 2022. Det lägre resultatet förklaras framför allt av det svagare marknadsläget. Detta har lett till negativ påverkan på beläggningsgrad och lönsamhet, vilket även kommenterades i delårsrapporten för det tredje kvartalet. 

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms bokslutskommuniké för 2023. Bokslutskommunikén kommer enligt plan att publiceras den 27 februari 2024.

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

Göteborg, den 11 december 2023

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676–4857
Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00