Diadrom Holding AB (PUBL) förutser lägre resultat för första kvartalet 2024

Diadrom Holding AB (publ), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer redovisa ett lägre resultat för det första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande period 2023.

Ledningen bedömer att rörelseresultatet före skatt (EBT) för det första kvartalet 2024 kommer att uppgå till mellan -0,4 MSEK och -0,3 MSEK, jämfört med 4,1 MSEK motsvarande period 2023 som dock var ett väldigt starkt kvartal.

Det lägre resultatet förklaras framför allt av det svagare marknadsläget som har lett till negativ påverkan på beläggningsgrad och lönsamhet. Dessutom belastades kvartalet av omstruktureringskostnader kopplat till förändringar i organisationen.

Att det svagare marknadsläget kan komma att ha en negativ påverkan på beläggningsgrad och lönsamhet, samt omstruktureringskostnader för det första kvartalet har även tidigare kommenterats i bokslutskommuniké samt årsredovisning för 2023.    

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms delårsrapport för perioden januari-mars 2024. Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 30 april 2024.

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676–4857
Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00