Diadrom Holding AB (publ) genomför ägarspridning

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) (“Diadrom” eller “Bolaget”) har i samråd med Bolagets största aktiva aktieägare beslutat att genomföra en ägarspridning i Diadrom (“Erbjudandet”). Erbjudandet består av maximalt 1 700 000 befintliga aktier inklusive övertilldelningsoption.

För att få en större spridning av ägandet i Bolaget och därigenom möjliggöra en ökad likviditet i aktien har större aktieägare i Diadrom åtagit sig att sälja maximalt 1 700 000 befintliga aktier i Bolaget. Erbjudandet att förvärva de befintliga aktierna riktas till allmänheten i Sverige. Anställda i Bolaget kommer att erhålla förtur vid tilldelning.

Ägarspridningen i sammandrag

 • Erbjudandet omfattar maximalt 1 700 000 befintliga aktier inklusive en övertilldelningsoption om 700 000 aktier. Erbjudandet är riktat mot allmänheten i Sverige.
 • Priset per aktie i Erbjudandet kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 4-17 maj 2017, dock lägst 12.80 kr. Inget courtage utgår.
 • Det totala Erbjudandet kommer inte att överstiga 2,5 miljoner EUR och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.
 • Anmälningsperioden löper mellan den 4-17 maj 2017 och anmälan om förvärv av aktier ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:00 den 17 maj 2017. Anmälan är bindande.
 • Minsta investeringen uppgår till 500 aktier och därefter i jämna poster om 100 aktier.  
 • Erbjudandet omfattar enbart befintliga aktier där bolagets sex största aktiva ägare deltar pro rata i förhållande till sitt ägande i Bolaget.
 • Anställda i Bolaget kommer att erhålla förtur vid tilldelning.

Bakgrund och motiv

Bolagets styrelse har uppmärksammat att den genomsnittliga dagliga omsättningen av Diadromaktier på NASDAQ OMX First North är låg. En av anledningarna till detta bedöms vara att den så kallade "free floaten", dvs de aktier som ägs av allmänheten, inte är tillräckligt stor för att skapa nödvändig likviditet i aktien. Syftet med föreliggande Erbjudande är således att Diadrom ska bredda sin aktieägarbas och därmed ge förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien. Huvudägarna i Bolaget har följaktligen gått samman för att erbjuda en lika stor andel (pro rata) av sitt ägande för försäljning enligt villkoren i Erbjudandet. I det fall Erbjudandet fulltecknas kommer "free floaten" att öka till ca 50% av Bolagets totala antal aktier.

Grunderbjudandet omfattar 1 000 000 befintliga aktier. Vid stort intresse har de säljande aktieägarna förbehållit sig rätten att utöka det antal aktier som erbjuds genom att sälja ytterligare 700 000 befintliga aktier, varför det totala erbjudandet kan komma att uppgå till maximalt 1 700 000 befintliga aktier. Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige. Priset per aktie kommer att vara 8 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 4-17 maj 2017, dock lägst 12,80 kronor per aktie. Courtage tillkommer ej. Erbjudandet medför ingen utspädningseffekt för existerande aktieägare. 

Tidsplan

 •  Offentliggörande av ägarspridningen och informationsmemorandum: 4 maj 2017.
 •  Anmälningsperioden löper mellan den 4-17 maj 2017 och anmälan om förvärv av aktier ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 17:00 den 17 maj 2017.
 •  Likviddag är den 23 maj 2017. Likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska, för kunder till Avanza, finnas disponibelt på depån den 17-23 maj 2017.
 •  Information om tilldelning beräknas ske omkring den 19 maj 2017 genom upprättande av nota på Avanza Banks kunders depå eller i form av utsänd avräkningsnota.
 •  Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras den 19 maj 2017.

Kompletterande information

Se bifogade Informationsmemorandum och bolagets hemsida; www.diadrom.se

Rådgivare

Avanza Bank agerar finansiell rådgivare till Diadrom.

Ceritfied Advisor

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är Bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 4 maj 2017

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), email: henrik.fagrell@diadrom.se

Fredrik Ljungberg, ordf. Diadrom Holding AB (publ), email: fredrik.ljungberg@diadrom.se