Diadrom Holding: DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2019

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2019

 • Omsättningen uppgick till 16,8 (15,0) Mkr en ökning med 1,8 Mkr eller 12,0 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 Mkr till 2,1 (2,0) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (13,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 2,1 (2,0) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (1,6) Mkr
 • Vinst per aktie för kvartal 2 uppgick till 0,23 (0,22) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 56 st vilket är en person mindre jämfört med det senaste kvartalsslut och oförändrad i antal jämfört med motsvarande period föregående år

KVARTAL 1 – 2 (JANUARI – JUNI) 2019

 • Omsättningen uppgick till 32,2 (29,9) Mkr en ökning med 2,3 Mkr eller 7,7 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,7 Mkr till 4,5 (3,8) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 (12,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 4,5 (3,8) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,6 (3,0) Mkr
 • Vinst per aktie för kvartal 1- 2 uppgick till 0,49 (0,41) kr
 • Årsstämma genomfördes den 14 mars 2019 där en utdelning om 0,60 kr per aktie, totalt 4 368 984 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 21 mars 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2

 • Diadrom tecknade ramavtal med en världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet (pressrelease maj 9, 2019)
 • Diadrom erhöll en order på Diadrom Autotech Bootloader från Nippon Seiki som är världsledande på Head-Up Displays för fordonsindustrin (uppdaterad pressrelease juni 10, 2019)
 • Diadrom erhöll en order på licenser på Diadrom Dolphin samt ett utvecklingsteam för att tillsammans med Semcon utveckla en aktiv säkerhetsmodul till en världsledande leverantör inom Transport as a Service (TaaS) (pressrelease juni 18, 2019)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Verksamheten har hittills inga väsentliga händelser att rapportera efter kvartal 2 i år.

VD-KOMMENTAR:

Den höga aktiviteten i kvartal 1 fortgick in i kvartal 2, som kännetecknades av fortsatt hög beläggning och fler pågående produktkopplade affärer jämfört med föregående års kvartal 2. Under kvartal 2 fick Diadrom en order från Nippon Seiki på Diadrom Autotech Bootloader (uppdaterad pressrelease juni 10, 2019), samt en order på ett utvecklingsteam samt licenser på Diadrom Dolphin för att tillsammans med Semcon utveckla en aktiv säkerhetsmodul (pressrelease juni 18, 2019). Diadrom tecknade även ett ramavtal med en världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet (pressrelease maj 9, 2019). 

Sammantaget resulterade den höga beläggningen samt de produktkopplade affärerna till att både omsättning och resultat blev högre än under kvartal 2 året innan. Detta trots att det råder stor prispress i konsultaffären inom flera affärsområden även om konjunkturen varit god, samt att kostnader togs under kvartalet för en konferensresa om ca 700 kkr vilket aviserades i föregående rapport.

Rekryteringstakten ligger i fas med rådande konjunkturläge med hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde. Rekrytering och utveckling av vår personal är fortsatt mycket viktigt för att möta våra kunders behov.

Marknadsläget är fortfarande starkt i konsultaffären även om vi framåt ser en viss avmattning i efterfrågan och fortsatt prispress av konsulttjänster hos vissa av våra kunder. Det råder kostnadsfokus inom hela fordonsindustrin där flertalet kunder ser över sina kostnader och har därmed minskat sitt inköp av externa tjänster. Vi ser dock fortsatt flera intressanta möjligheter i både konsult- och produktaffären både lokalt och internationellt tack vare vår nischkompetens inom diagnostik av Autotech.

ÅRSSTÄMMA

Den 14 mars 2019 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2019-03-14).

REDOVISNINGSPRINCIPER                                                    

Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

18 oktober 2019                   Delårsrapport Q3 2019
21 februari 2020                   Bokslutskommuniké 2019

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Göteborg den 23 augusti 2019

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13
Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08.00.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 on 23rd August 2019.