Diadrom Holding: DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2019

KVARTAL 1 (JANUARI – MARS) 2019

  • Omsättningen uppgick till 15,4 (14,8) Mkr en ökning med 0,6 Mkr eller 4 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,7 Mkr till 2,4 (1,7) Mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 15,3 (11,7) procent
  • Resultat före skatt uppgick till 2,4 (1,7) Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (1,4) Mkr
  • Vinst per aktie för kvartal 1 uppgick till 0,26 (0,19) kr.
  • Vinst per aktie för helåret 2018 uppgick till 0,76 (1,00) kr.
  • Årsstämma genomfördes den 14 mars 2019 där en utdelning om 0,60 kr per aktie, totalt 4 368 984 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 21 mars 2019.
  • Antalet anställda vid periodens utgång är 57 st vilket är en person mindre jämfört med det senaste kvartalsslut och fyra personer fler än vid motsvarande tid föregående år.

PERIODEN I SAMMANDRAG (JANUARI – MARS) 2019

Det första kvartalet 2019 kännetecknades av en god efterfrågan på Diadroms lösningar och hög aktivitet. Fler antal anställda, en hög beläggning och fler produktaffärer än föregående år under samma period resulterade i att både omsättning och resultat blev högre än motsvarande perioden året innan. Då påsken i år inföll i kvartal 2 jämfört med kvartal 1 föregående år gav det också en positiv inverkan på resultatet för första kvartalet 2019.

Konkurrensen om personal inom Diadroms fokusområde är dock fortsatt mycket hård, och det är ett ansträngande arbete att rekrytera och behålla personal. Rekrytering av personal med rätt kompentens och kvalitéer går därmed långsammare än planerat.

Marknadsläget bedöms som fortsatt positivt med stor efterfrågan av konsulttjänster, samt flera intressanta möjligheter till produktförsäljning både lokalt och internationellt. Diadrom deltar regelbundet i autotech-projekt tillsammans med stora internationella teknikleverantörer till fordonsindustrin. Införsäljningsprocessen för produktrelaterade affärer är generellt längre än för konsulttjänster, och med en större andel produktbaserade projekt ökar också volatiliteten i omsättning och resultat mellan kvartalen. Det är dock ledningens övertygelse att Diadroms expertis inom diagnostik av autotech lämpar sig väl för en kombination av konsult- och produktaffärer. Samtliga kostnader för produktutvecklingen tas löpande över resultaträkningen.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Verksamheten har hittills i år inga väsentliga händelser att rapportera.

INFORMATION OM KVARTAL 2

Kommande kvartalsresultat kommer att belastas av kostnader för en konferensresa om ca 700 KSEK vilket är en återkommande aktivitet som företaget genomför vartannat år, samt färre debiteringstimmar bland annat på grund av kalendervariationer (påskens påverkan). På grund av detta kan resultatet och omsättningen komma att bli lägre än vid motsvarande tid föregående år.

ÅRSSTÄMMA

Den 14 mars 2019 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2019-03-14).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

23 augusti 2019                    Delårsrapport Q2 2019
18 oktober 2019                    Delårsrapport Q3 2019

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Göteborg den 26 april 2019

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13
Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 08.00.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 on 26th April 2019.