Diadrom Holding: DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2020

KVARTAL 1 (JANUARI – MARS) 2020

 • Omsättningen uppgick till 12,6 (15,4) Mkr en minskning med 2,8 Mkr eller 18,2 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,0 Mkr till 1,4 (2,4) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,1 (15,3) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 1,4 (2,4) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 (1,9) Mkr
 • Vinst per aktie för kvartal 1 uppgick till 0,15 (0,26) kr

Vinst per aktie för helåret 2019 uppgick till 0,91 (0,76) kr

 • Antalet anställda vid periodens utgång är 57 st. vilket är samma antal anställda som motsvarande period föregående år och 3 st. färre än det senaste kvartalsslut

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1

 • Diadrom omfattas av neddragningar hos kund i spåren av den pågående COVID-19-pandemin (se pressmeddelande 20 mars 2020).
 • Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) drar tillbaka förslag om utdelning mot bakgrund av stora förändringar i beläggning (se pressmeddelande 23 mars 2020).
 • Mot bakgrund av rådande osäkerhet och negativ utveckling på marknaden har årsstämman 2020 beslutat att gå på styrelsens förslag om att ingen utdelning för 2019 skall lämnas. Styrelsens tidigare förslag om 0,80 kronor per aktie i utdelning återtogs därmed. (se pressmeddelande 23 mars 2020)
 • Diadrom varslar om uppsägning på grund av arbetsbrist orsakad av COVID-19 (se pressmeddelande 24 mars 2020).
 • Diadrom förutser lägre resultat för första kvartalet 2020 (se pressmeddelande 25 mars 2020).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Diadrom har nått en överenskommelse med berörda fackförbund att införa korttidsarbete, som leder till en minskning av arbetstiden för cirka 30 medarbetare (se pressmeddelande 3 april 2020).
 • Diadrom fortsätter följa händelseutvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera påverkan som orsakas av COVID-19.

INFORMATION OM KVARTAL 2

 • Resultat och omsättning för kommande kvartal kommer att belastas av att företaget i slutet av första kvartalet drabbades av stora konsultneddragningar hos kund. Detta kommer att delvis motverkas av de åtgärder som företaget vidtagit så som varsel om 25 tjänster på grund av arbetsbrist, avslut av provanställningar och implementering av korttidsarbete.

 

 • Bolaget avser att återkomma med mer information när ledningen bättre kartlagt hur stor påverkan kan komma att bli kommande kvartal.

 

VD-KOMMENTERAR
 

Det första kvartalet 2020 kännetecknades till en början av en god efterfrågan på Diadroms lösningar och en återhämtning i konsultaffären, med högre beläggning jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Konsultaffären förstärktes med en ny säljare och samtidigt förstärkes produktledningen för utveckling och marknadsföring av bolagets produkter inom inbyggd mjukvara.

Under den andra halvan av första kvartalet började effekterna av den pågående COVID-19-pandemin synas med uppskjutna inköp av produktlicenser och större projekt. I slutet av mars förvärrades situationen markant då omfattande neddragningar av konsultuppdrag genomfördes hos bolagets huvudkunder, vilket på kort tid gav en mycket stor påverkan på beläggningssituationen. Även resultatet för första kvartalet påverkades negativt av detta.

Med anledning av rådande omständigheter tvingades bolaget omgående anpassa verksamheten genom minskning av personalstyrkan, både med permanenta och temporära åtgärder.

Åtgärderna omfattar i huvudsak:

 • Indragen aktieutdelning beslutat på Diadrom Holding AB (publ) årsstämma den 23 mars 2020, för mer information se kommuniké årsstämma 2020 daterat 2020-03-23
 • Översyn och kontroll av alla kostnader, inköp samt kundfordringar
 • Avslut av alla provanställningar
 • 25 tjänster varslades på grund av arbetsbrist
 • Planering av framtida implementering av korttidsarbete för cirka 30 tjänster med stöd av statliga stödinsatser – där en stor del av de varslade tjänsterna ingår

Diadroms finansiella ställning är mycket stark och de aktuella åtgärderna ger bolaget möjligheter att anpassa sig till den nya situationen samtidigt som man ökar satsningen på de egna produkterna.

Bolaget har i nuläget flera pågående produktkopplade projekt in-house. Flera av företagets produkter har fått uppmärksamhet internationellt, vilket har god möjlighet att leda till nya produktkopplade affärer. 

Marknadsläget framåt bedöms dock som mycket osäkert, med hårdare konkurrens i och med färre projekt och med en svårare arbetssituation på grund av de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av COVID-19. Diadrom har fördelen av att kunna driva komplexa projekt in-house på kontoret.

OEM:er och underleverantörer inom fordonsindustrin har tvingats vidta drastiska åtgärder i sin produktion och produktutveckling den senaste månaden, vilket har lett till att efterfrågan av konsulttjänster inom fordonsindustrin dramatiskt minskat. Samtidigt står fordonsindustrin inför stora utmaningar med ökade krav på miljöskydd, elektrifiering, mobilitetstjänster, utveckling av nya plattformar och allt mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans. Det är därför ledningens övertygelse att Diadroms fokusområde, som är diagnostik av Autotech (on/off -board mjukvara, diagnostik och verifiering), fortfarande är eftertraktat. Diadroms expertis inom diagnostik av Autotech lämpar sig väl för en kombination av konsult- och produktaffärer.

Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom diagnostik av Autotech ser vi trots det tuffare marknadsläget att det finns fortsatt flera intressanta möjligheter i både konsultaffären och i produktaffären, både lokalt och internationellt.

ÅRSSTÄMMA

Den 23 mars 2020 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressmeddelande 23 mars 2020).

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

28 augusti 2020                    Delårsrapport Q2 2020
23 oktober 2020                   Delårsrapport Q3 2020

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil. 

 

Göteborg den 24 april 2020

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13
Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08.00.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 on 24[th] April 2020.