Diadrom Holding: DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för fjärde kvartalet

Diadrom Holding AB (publ) ("Bolaget"), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer med stor sannolikhet redovisa ett lägre resultat under fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period 2018.

Ledingen bedömer att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019 kommer att uppgå till mellan 1,1-1,7 MSEK, jämfört med 3,1 MSEK motsvarande period 2018. Vi bedömer dock att resultatnedgången i fjärde kvartalet är tillfällig och att resultatet för helåret 2019 kommer att överstiga resultatet för helåret 2018.

Det lägre resultatet förklaras framförallt av lägre intäkter på grund av en ogynnsam mix av avslutade projekt och nyrekryteringar som leder till lägre beläggningsgrad än planerat under kvartalet.

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms bokslutskommuniké för 2019. Bokslutskommunikén kommer enligt plan att publiceras den 21 februari 2020.

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Göteborg den 18 november 2019

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 15:15.