Diadrom Holding: DIADROM HOLDING AB (PUBL) implementerar korttidsarbete

Diadrom Holding AB (publ) har idag nått en överenskommelse med de berörda fackförbunden att införa korttidsarbete som innebär en minskning av arbetstiden för cirka 30 medarbetare. Korttidsarbetet innebär tillsvidare en minskning av arbetstiderna med 20-, 40- respektive 60 procent för medarbetarna med start omgående. Denna åtgärd uppskattas ge en kostnadsbesparing på cirka fyra (4) miljoner kronor sett över en sexmånadersperiod.

Ledningen har tagit detta beslut mot bakgrund av de stora förändringar i beläggningssituationen efter det att ett antal nyckelkunder infört korttidsarbete och pausat samtliga projekt med hänvisning till COVID-19.

"Diskussionerna med fackförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer har präglats av en god samsyn av nuvarande läge och denna åtgärd ger bolaget möjligheter att anpassa sig till den nya situationen" säger VD Carl Johan Andersson. Korttidsarbetet sker i enlighet med de riktlinjer om korttidsarbete som den svenska regeringen har presenterat.

Diadroms finansiella ställning är fortsatt mycket stark och de samlade åtgärderna ger bolaget möjligheter att anpassa sig till den nya situationen samtidigt som man ökar satsningen på de egna produkterna.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Göteborg den 3 april 2020

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl. 14:30.

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH).  www.diadrom.se