DIADROM: KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA 2011 I DIADROM HOLDING AKTIEBOLAG (PUBL)

Enligt kallelse publicerad 18 februari 2011 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 24 mars 2011 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).
Följande beslut fattades på årsstämman

-	Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. 
-	Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 0,70 kr per aktie, totalt kronor 5.097.148 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 6.152.680 överförs i ny räkning.
-	Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet för räkenskapsåret 2010. 
-	Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå för styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid. 
-	Styrelsen ska till nästa årsstämma bestå av Fredric Eliasson, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen. Inga förslag till nyval förelåg.


Avstämningsdag för utdelning blir 29 mars 2011. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 1 april 2011.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till arbetande styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.


Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 24 mars 2011

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00
Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.