Extraordinära kostnader kommer att belasta tredje kvartalet

Diadrom Holding AB (publ) ("Bolaget"), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer med stor sannolikhet att ta extra kostnader under tredje kvartalet 2018. Kostnaderna är i första hand kopplade till hårdvaruproblem i ett större projekt i dotterbolaget Diadrom Systems AB. Förhandlingar med leverantören av hårdvara i det specifika projektet pågår gällande ersättning för den uppkomna situationen. Även ett antal projektomställningar och nyrekryteringar i anslutning till sommaren påverkar resultatet negativ under kvartal 3.

"Vi är i slutfasen av ett större och tekniskt avancerat projekt som stött på tekniska problem. Det är framför allt på hårdvarusidan där problem uppstått, vilket också lett till merarbete och förseningar på mjukvarusidan. Det är beklagligt men vi gör vårt yttersta för att komma till rätta med problemen snarast och utan skada för kund" säger Dr. Henrik Fagrell, VD Diadrom

Bolaget bedömer att rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2018 kommer att uppgå till cirka 0,3 MSEK, jämfört med 1,8 MSEK motsvarande period 2017.

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadrom Holding delårsrapport för det tredje kvartalet, 2018. Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 19 oktober.

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Göteborg den 7 oktober 2018

Henrik Fagrell

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på Nasdaq First North (ticker DIAH). www.diadrom.se  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2018 kl. 14:30 CET.