Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning
Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 mars 2024 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:
 1.       vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 18 mars 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 18 mars 2024.
 2.       skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast måndagen den 18 mars 2024 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se senast kl 17.00 den måndagen den 18 mars 2024. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.

Dagordning
1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande för stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordning.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    VDs presentation av bolaget.
8.    Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.
9.    Beslut:
a)   Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
b)  Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
c)   Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10 .Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
11.Val av styrelse.
12.Val av revisor.
13.Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
14.Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
Styrelsens förslag till utdelning tillkännages i Bokslutskommunikén 2023.
 
Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 28 mars 2024. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 4 april 2024.
 
Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
Förslag: Ersättning skall utgå till Fredrik Ljungberg med två (2) prisbasbelopp (114 600 kr) samt Anders Oscarsson med ett (1) prisbasbelopp (57 300 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
 
Punkt 11: Val av styrelse
Förslag: Omval av Frederik Kämmerer och Fredrik Ljungberg. Håkan Andreasson har avböjt omval. Nyval av Anders Oscarsson och Henrik Kristensen.

Anders Oscarsson, född 1989, är utbildad civilekonom vid Örebros universitet. Anders har flera års erfarenhet inom riskhantering och revision på revisionsbyrån PwC Sverige. Numera arbetar han som investerare med stort fokus mot automotive-sektorn, samt är medgrundare och VD för fastighetsbolaget Nielsen-Oscarssons Fastigheter AB. 
 
Henrik Kristensen, född 1967, är Fil Dr i Företagsekonomi vid Lunds universitet, samt Fil Dr i Psykologi vid Göteborgs universitet. Henrik har långerfarenheten inom ekonomi och företagsutveckling bl.a. inom Fintech, och är en av Diadroms grundare. Han är dessutom grundare till och arbetar som senior rådgivare för Reguity Group (publ), samt är VD för AB Apprecia. Henrik äger 485 910 st aktier i Diadrom.
 
Punkt 12: Val av revisor
Förslag:  Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Helena Pegrén, Göteborg som bolagets revisor.
 
Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2023 publiceras den 12 mars 2024 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.
 
Kallelsen har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida.

Göteborg den 27 februari 2024
 Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)