Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning
Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2022 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:
 
1.      vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 16 mars 2022. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 16 mars 2022.
 
2.      skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 16 mars 2022 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se senast kl 12.00 den onsdagen den 16 mars 2022. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.
Dagordning
1.        Stämmans öppnande.
2.        Val av ordförande för stämman.
3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.        Godkännande av dagordning.
5.        Val av en eller två justeringsmän.
6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.        VDs presentation av bolaget.
8.        Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.
9.        Beslut:
a)  Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
b)  Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
c)  Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.     Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
11.     Val av styrelse.
12.     Val av revisor.
13.     Beslut om ändring av bolagsordningen
14.     Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
15.     Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
Styrelsens förslag till utdelning tillkännages i Bokslutskommunikén 2021.
 
Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 28 mars 2022. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 31 mars 2022.
 
Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
Förslag: Ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (48 300 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
 
Punkt 11: Val av styrelse
Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell. Inga förslag till nyval föreligger.
 
Punkt 12: Val av revisor
Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor.
 
Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen
Förslag: I syfte att förbereda för ett kommande förenklat kallelseförfarande föreslår styrelsen att §8 i bolagsordningen ändras i enhetlighet med följande:

”Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering ske genom Dagens Industri. Tiderna för kallelser regleras i 7 kapitel i Aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om man anmäler detta till bolaget senast den dag och tidpunkt som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.”
 
Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2021 publiceras den 10 mars 2022 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.
 
Göteborg den 24 februari 2022
 
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)