Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning
Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 21 mars 2013 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:
1.    vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast fredagen den 15 mars 2013. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 15 mars 2013.
2.    skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast fredagen den 15 mars 2013 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se.Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.
Dagordning
1.  Stämmans öppnande.
2.  Val av ordförande för stämman.
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.  Godkännande av dagordning.
5.  Val av en eller två justeringsmän.
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.  VDs presentation av bolaget.
8.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse inklusive koncernredovisning.
9.  Beslut:
a)  Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
b)  Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
c)  Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden för styrelse och i förekommande fall revisor.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag
Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,00 kr per aktie (föregående år 0,85 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning.
Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 26 mars 2013. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear:s försorg den 2 april 2013.
Punkt 11: Val av styrelse
Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen och Fredric Eliasson. Inga förslag till nyval föreligger.
Punkt 12: Val av revisor
Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor.
Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2012 publiceras den 7 mars 2013 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.
Göteborg den 18 februari 2013
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)