Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning
Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 mars 2023 kl 15:00. Vänligen notera att årsstämman kommer att hållas i Diadroms nya kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:
 
1.       vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 22 mars 2023. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 22 mars 2023.
 
2.       skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 22 mars 2023 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se senast kl 17.00 den onsdagen den 22 mars 2023. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.

Dagordning
1.         Stämmans öppnande.
2.         Val av ordförande för stämman.
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.         Godkännande av dagordning.
5.         Val av en eller två justeringsmän.
6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.         VDs presentation av bolaget.
8.         Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.
9.         Beslut:
a)   Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
b)  Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
c)   Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.     Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
11.     Val av styrelse.
12.     Val av revisor.
13.     Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
14.     Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
Styrelsens förslag till utdelning tillkännages i Bokslutskommunikén 2022.
 
Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 3 april 2023. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 april 2023.
 
Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
Förslag: Ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (52 500 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
 
Punkt 11: Val av styrelse
Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell. Henrik Kristensen har avböjt omval. Inga förslag till nyval föreligger.
 
Punkt 12: Val av revisor
Förslag:  Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Johan Palmgren skall entledigas och förslag på ny revisor är PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Helena Pegrén, Göteborg som bolagets revisor.
 
Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2022 publiceras den 16 mars 2023 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.
 
Göteborg den 28 februari 2023
 
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)