Kommuniké årsstämma 2012 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 17 februari 2012 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 22 mars 2012 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 0,85 kr per aktie, totalt kronor 6.189.394 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 6.305.327 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet för räkenskapsåret 2011.
  • Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå för styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen ska till nästa årsstämma bestå av Fredric Eliasson, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen. Inga förslag till nyval förelåg.

Avstämningsdag för utdelning blir 27 mars 2012. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 30 mars 2012.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till arbetande styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 22 mars 2012

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)