Kommuniké årsstämma 2014 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 17 februari 2014 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,samt bolagets hemsida, genomfördes 20 mars 2014 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 1,40 kr per aktie, totalt kronor 10.194.296 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 5.166.188 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet för räkenskapsåret 2013.
  • Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå för styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen ska till nästa årsstämma bestå av Fredric Eliasson, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen. Inga förslag till nyval förelåg.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Avstämningsdag för utdelning blir 25 mars 2014. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 28 mars 2014.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 20 mars 2014

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)