Kommuniké årsstämma 2015 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 16 februari 2015 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,samt bolagets hemsida, genomfördes 19 mars 2015 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 1,00 kr per aktie, totalt kronor 7.281.640 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 8.134.404 överförs i ny räkning.

Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå för styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.

Styrelsen ska till nästa årsstämma bestå av Fredric Eliasson, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen. Inga förslag till nyval förelåg.

  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Avstämningsdag för utdelning blir 23 mars 2015. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 26 mars 2015.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 19 mars 2015