Kommuniké årsstämma 2016 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 15 februari 2016 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars 2016 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 0,70 kr per aktie, totalt kronor 5.097.148 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 7.679.970 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
  • Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå för styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av Fredric Eliasson, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen. Inga förslag till nyval förelåg.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Avstämningsdag för utdelning blir 18 mars 2016. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 23 mars 2016.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 16 mars 2016

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19

413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.