Kommuniké årsstämma 2017 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 15 februari 2017 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars 2017 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 0,75 kr per aktie, totalt kronor 5 461 230 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 7 678 162 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  • Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå för styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av Fredric Eliasson, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen. Inga förslag till nyval förelåg.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Under stämman uppkom frågor från ägare om vad som kan göras för att öka intresset i aktien; eftersom den låga likviditeten är otillfredsställande och får bolaget och dess aktie  att hamna  lite i skymundan.  Styrelseordförande har därför  åtagit sig att  tillsammans  med bolagets huvudägare utvärdera olika alternativ för att öka kännedomen om bolaget såväl som likviditeten i aktien.

Avstämningsdag för utdelning blir 20 mars 2017. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 23 mars 2017.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 16 mars 2017

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)