Kommuniké årsstämma 2018 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 15 februari 2018 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 15 mars 2018 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 0,90 kr per aktie, totalt kronor 6.553.476 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 8.413.460 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
  • Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå för styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av Fredric Eliasson, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen. Inga förslag till nyval förelåg.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Avstämningsdag för utdelning blir 19 mars 2018. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 22 mars 2018. 

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Göteborg den 15 mars 2018

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)