Kommuniké årsstämma 2019 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 14 februari 2019 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 14 mars 2019 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 0,60 kr per aktie, totalt kronor 4 368 984 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 9 553 202 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
  • Stämman beslöt att ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (46 500 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen (omval) samt nyval av Håkan Andreasson och Henrik Fagrell. Fredric Eliasson har avböjt omval.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Avstämningsdag för utdelning blir 18 mars 2019. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 21 mars 2019.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Henrik Fagrell till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Göteborg den 14 mars 2019

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.