Kommuniké årsstämma 2021 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 2 juni 2021 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 30 juni 2021 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).
 
Följande beslut fattades på årsstämman
 

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 1,40 kr per aktie, totalt kronor 10 194 296 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 7 455 954 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • Stämman beslöt att ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (47 600 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, som bolagets revisor till nästa årsstämma.

 
Avstämningsdag för utdelning blir 2 juli 2021. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 7 juli 2021.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Henrik Fagrell till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

Göteborg den 30 juni 2021
 
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00