Kommuniké årsstämma 2022 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelsen publicerad den 24 februari 2022 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,
samt på bolagets hemsida, genomfördes den 24 mars 2022 årsstämman i Diadrom Holding AB (publ).
 
Följande beslut fattades på årsstämman
§  Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
§  Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 0,95 kr per aktie, totalt kronor 6 917 558 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 7 725 681 överförs i ny räkning.
§  Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
§  Stämman beslöt att ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (48 300 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
§  Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell.
§  Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, som bolagets revisor till nästa årsstämma.
§  Stämman beslöt om ändring av bolagsordningen i syfte att förbereda för ett kommande förenklat kallelseförfarande.

Avstämningsdag för utdelning blir 28 mars 2022. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 31 mars 2022.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Henrik Fagrell till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00