Kommuniké årsstämma 2023 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelsen publicerad den 28 februari 2023 i Svenska Dagbladet, Post och Inrikes tidningar,
samt på bolagets hemsida, genomfördes den 30 mars 2023 årsstämman i Diadrom Holding AB (publ).
 
Följande beslut fattades på årsstämman
§  Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
§  Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 1,30 kr per aktie, totalt kronor 9 466 132 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 8 234 832 överförs i ny räkning.
§  Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
§  Stämman beslöt att ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp  (52 500 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
§  Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell. Henrik Kristensen har avböjt omval.
§  Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Helena Pegrén, som bolagets nya revisor till nästa årsstämma. Tidigare huvudansvarig revisor Johan Palmgren skall entledigas. 

Avstämningsdag för utdelning blir 3 april 2023. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 6 april 2023.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Henrik Fagrell till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.
  
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00