Kommuniké årsstämma 2024 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelsen publicerad den 27 februari 2024 i Svenska Dagbladet, Post och Inrikes tidningar,
samt på bolagets hemsida, genomfördes den 26 mars 2024 årsstämman i Diadrom Holding AB (publ).
 
Följande beslut fattades på årsstämman
§  Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
§  Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 0,75 kr per aktie, totalt kronor 5 461 230 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 9 041 983 överförs i ny räkning.
§  Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
§  Stämman beslöt att ersättning skall utgå till Fredrik Ljungberg med två (2) prisbasbelopp (114 600 kr) samt Anders Oscarsson med ett (1) prisbasbelopp (57 300 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
§  Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av Frederik Kämmerer och Fredrik Ljungberg (omval) samt nyval av Anders Oscarsson och Henrik Kristensen. Håkan Andreasson har avböjt omval.
§  Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Helena Pegrén, som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Avstämningsdag för utdelning blir 28 mars 2024. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 4 april 2024.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.
 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
Göteborg den 26 mars 2024
 
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 17
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00