Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) föreslår utdelning vid årsstämma onsdag den 30 juni 2021

Styrelsen föreslår årsstämman den 30 juni 2021 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 1,40 kr per aktie (föregående år 0,00 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas mellan en ordinarie utdelning om 0,90 (0,00) kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,50 (0,00) kr per aktie. Den extra utdelningen
motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.
 
Styrelsens förslag om utdelning kommer att inkluderas i kallelsen till årsstämman som kommer att publiceras onsdag den 2 juni.
 
Göteborg den 1 juni 2021 
 
Henrik Fagrell, Styrelseordförande
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00