Uppdatering av kallelse till årsstämma: Information om Certified Adviser tillagt. I övrigt inga förändringar. Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning

Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 mars 2019 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 8 mars 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 8 mars 2019.
2. skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast fredagen den 8 mars 2019 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.sesenast kl 17.00 den 8 mars 2019. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs presentation av bolaget.
8. Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.
9. Beslut:
a)      Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
b)      Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
c)      Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
Styrelsens föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,60 kr per aktie (föregående år 0,90 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 18 mars 2019. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 21 mars 2019.

Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
Förslag: Ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (46 500 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.

Punkt 11: Val av styrelse
Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen samt förslag till nyval av Håkan Andreasson och Henrik Fagrell som kommer att utses till styrelseordförande vid konstituerande styrelsemötet. Fredric Eliasson har avböjt omval.

Punkt 12: Val av revisor
Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor.

Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2018 publiceras den 1 mars 2019 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.

Göteborg den 14 februari 2019

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Certified Adviser:

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För eventuella frågor kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 11:30 CET.